Text Box: حسابداری

فروشگاهها

شرکت های تجاری

شرکت های پخش

شرکت های خدماتی

پیمانکارها

شرکت های تولیدی و کارخانه ها

موسسات مالی

موسسات فرهنگی

موسسات هنری

شهرک های صنعتی

تولیدی پوشاک

آرمان تیبا کلام

· معرفی سرفصل حساب ها تا 10 سطح ثابت

· معرفی حساب های تفصیلی آزاد 10 رقمی

· معرفی حساب های مرکز 10 رقمی در 6 سطح مجزا

· تغییر سرفصل حساب ها بصورت کلی و یکجا حتی با وجود اسناد زیاد

· صدور سند بصورت موقت

· صدور سند بصورت اصلی

· ادغام اسناد موقت و انتقال به اسناد اصلی

· هر سند دارای 10000 خط

· بستن حساب های سود و زیانی

· بستن حساب های تراز نامه ای

·  صدور سند افتتاحیه

· مرتب کردن اسناد براساس تاریخ

· کپی اسناد

· قابلیت دسترسی به گزارش ها در فرم سند

· حذف محدوده ای اسناد

· دفتر کل - روزنامه - معین - تفصیلی - مرکز

· تراز کل - معین - مرکز - تفصیلی

· ترازهای ترکیبی و شناور

· مرور حساب ها از سطح اول تا سند

· چند دفتر مالی

· جستجو پیشرفته

· سند ماهانه

· صورت حساب های اظهارنامه ای (ترازنامه - سود و زیان - قیمت تمام شده کالای ساخته شده - قیمت تمام شده کالای فروش رفته)

· ساخت گزارش های اختصاصی  مدیریتی

· تغذیه اسناد از سایر نرم افزارهای آرتیکل

نرم افزار آرتیکل